Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига

Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига (http://forum.hrliga.com/index.php)
-   Охрана труда (http://forum.hrliga.com/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Медосмотр на предприятии. Направление на медосмотр (http://forum.hrliga.com/showthread.php?t=2489)

Anre 22.03.2012 13:59

Цитата:

Сообщение от HRMila (Сообщение 168369)
Наша область попала под эксперемент с семейной медициной, так теперь меня лечит педиатор :cry: так как ему достался наш участок.

наша тоже попала,
то что будет лечить педиатр не так страшно, хуже будет если ваших детей будет лечить терапевт(дети только плачут, а взрослые могут хоть что-то рассказать о своем состоянии)

Anre 26.03.2012 21:22

змiни до Порядку проведення медичних оглядiв
 
Наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України «Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 21.05.2007 № 246» вiд 14.02.2012 № 107 (зареєстровано в Мiн’юстi 05.03.2012 за № 359/20672) внесено змiни до Порядку проведення медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй (затвердженого наказом МОЗ вiд 21.05.2007 № 246). Зокрема, змiнено мiсце зберiгання Картки працiвника, який пiдлягає попередньому (перiодичним) медичному огляду (до якої вносяться результати попереднього (перiодичних) медичного огляду працiвникiв i висновки комiсiї лiкувального закладу з проведення оглядiв; далi — Картка працiвника).
Вiдповiдно до змiн Картка працiвника має зберiгатися у закладi охорони здоров’я, що проводить медичний огляд на пiдставi укладеного договору з роботодавцем. Нагадаємо, ранiше Картки працiвникiв зберiгалися у медичного працiвника або, за його вiдсутностi, у вiддiлi кадрiв на пiдприємствi (за останнiм мiсцем роботи) протягом трудової дiяльностi працiвника i надавалися комiсiї на час проведення оглядiв.
У разi змiни мiсця роботи лiкувально-профiлактичний заклад, що проводив огляди, видає Картку працiвнику пiд пiдпис для проходження медичного огляду за новим мiсцем роботи

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0359-12

DDi 29.03.2012 22:26

змiни до Порядку проведення медичних оглядiв
Anre! Какая хорошая новость :girl_in_love:

гело 18.04.2012 21:21

Підкажіть будь-ласка відповідь на наступне запитання. 10.10.2009 року працівник проходив медичне обстеження за наказом № 23 ( це транспорт) і йому дали заключення про придатність по стану здоров'я на 3 роки, тобто до 10.10.2012 року. В 2010 році вступив в силу наказ № 240, який визначає періодичність проходження медкомісії 1 раз на 2 роки. Працівник був скерований в 2011 році на періодичну комісію, але медики не стали проводити його обстеження, мотивуючи що термін наступної комісії був встановлений в 2009 році - 10.10.1012 року.

Шутюр баад 18.04.2012 23:12

Чи вони свої побажання зафіксували письмово??

гело 19.04.2012 21:46

Медики письмово не підтвердили відмову обстеження, лише на словах відправили працівника до настання попереднього терміну заключення

Sabrina 13.05.2012 00:13

Підкажіть, будь ласка. Чи можна пройти медичне остеження правцівникам при цьому так щоб не звертатися до СЕС.чи зможуть дати заключення медики? чи взагалі це можливо?

DDi 13.05.2012 00:26

Н А К А З

21.05.2007 N 246
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2007 р.
за N 846/14113
Про затвердження Порядку проведення медичних
оглядів працівників певних категорій
2.3. На підставі Акта визначення категорій працівників, які
підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду,
роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках
поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним
оглядам, за формою, зазначеною у додатку 2 на паперовому та
електронному носіях, узгоджує їх у санітарно-епідеміологічній
станції.
Один примірник списку залишається на підприємстві (у
відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий -
надсилається до закладів охорони здоров’я, третій - до закладу
державної санітарно-епідеміологічної служби
, четвертий - до
робочого органу виконавчої дирекції Фонду.
2.17. За результатами періодичних медичних оглядів (протягом
місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за
результатами періодичного медичного огляду працівників
(далі -
Заключний акт) за формою, зазначеною у додатку 9, який складається
у шести примірниках - один примірник залишається в закладі охорони
здоров'я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю,
представнику профспілкової організації або вповноваженій
працівниками особі, профпатологу, закладу державної
санітарно-епідеміологічної служби
, робочому органу виконавчої
дирекції Фонду.

Как видите Порядок есть порядок.

DDi 13.05.2012 00:30

Цитата:

Сообщение от гело (Сообщение 170810)
Підкажіть будь-ласка відповідь на наступне запитання. 10.10.2009 року працівник проходив медичне обстеження за наказом № 23 ( це транспорт) і йому дали заключення про придатність по стану здоров'я на 3 роки, тобто до 10.10.2012 року. В 2010 році вступив в силу наказ № 240, який визначає періодичність проходження медкомісії 1 раз на 2 роки. Працівник був скерований в 2011 році на періодичну комісію, але медики не стали проводити його обстеження, мотивуючи що термін наступної комісії був встановлений в 2009 році - 10.10.1012 року.

Все правильно. Вступление в силу приказа №240 не отменил проведенные раннее м.о. по приказу №23.

Sabrina 13.05.2012 15:37

Які можуть бути наслідки для підприємства, якщо працівники там працюють без медобстеження? чи існують якість штрафи? де це прописано? (якщо спеціалісти згідно наказу №246 медобстеження проходити мають 1 раз на рік)

Мотя 13.05.2012 19:22

Цитата:

Сообщение от Sabrina (Сообщение 171926)
де це прописано?

Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони
праці
За порушення законів та інших нормативно-правових актів про
охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб
органів державного нагляду за охороною праці, а також
представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи
притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної,
кримінальної відповідальності згідно із законом. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2694-12/page2

Fresh 08.06.2012 10:53

Вопрос о медцентре
 
Если на предприятии есть медцентр, где почитать, какие у него должны быть функции обязательные и что должно быть обязательно забито в его годовой бюджет? Какие организации должны их проверять на соответствие требованиям? Каким документом регламентируется штатная численность?

Спасибо.

Anre 08.06.2012 12:47

не мое, взято с инета:

В ст. 3 Основ законодательства Украины о здравоохранении от 19.11.92 г. № 2801-XII учреждения здравоохранения определены как предприятия, учреждения и организации, заданием которых является обеспечение разнообразных потребностей населения в области здравоохранения путем предоставления медико-санитарной помощи, включая широкий спектр профилактических и лечебных мероприятий или услуг медицинского характера, а также выполнение других функций на основе профессиональной деятельности медицинских работников. Согласно ст. 16 указанного документа учреждения здравоохранения создаются предприятиями, учреждениями, организациями разных форм собственности, а также частными лицами при наличии необходимой материально-технической базы и квалифицированных специалистов.
Приказом Минздрава от 28.10.2002 г. № 385 установлен Перечень учреждений здравоохранения, в соответствии с которым здравпункты (пункты здравоохранения) относятся к амбулаторно-поликлиническим учреждениям. Согласно п. 2 Пояснений к Перечню учреждений здравоохранения пункт здравоохранения (здравпункт) создается на предприятии и входит в состав поликлиники или амбулатории (т. е. является ее подразделением).
Как предусмотрено приказом Минздрава «О штатных нормативах и типовых штатах заведений здравоохранения» от 23.02.2000 г. № 33, предприятия, при которых создаются здравпункты, обязаны бесплатно предоставлять и содержать помещение здравпункта с обеспечением отопления, освещения, водоснабжения, уборки и ремонта.
Речь здесь идет о создаваемых на предприятии фельдшерских здравпунктах, медицинские работники которых не состоят с предприятием в трудовых отношениях.
Таким образом, в общем случае здравпункты создаются на предприятии лишь организационно (выделяется помещение и т. п.), а специалисты (медперсонал) здравпункта являются работниками поликлиники или амбулатории.
Если же здравпункт находится на балансе предприятия, то для предоставления медицинских услуг необходимо произвести его государственную аккредитацию, Порядок которой утвержден постановлением КМУ от 15.07.97 г. № 765, а также получить лицензию на право осуществления медицинской практики. Аккредитация проводится по отдельному здравпункту (учреждению здравоохранения).
Обязательность прохождения аккредитации для всех учреждений здравоохранения независимо от формы собственности подтвердил также Госпредпринимательства в письме от 25.06.2004 г. № 4343.
Кроме того, поскольку деятельность в рамках медицинской практики подлежит лицензированию, то предприятие должно получить лицензию на осуществление медицинской практики. Лицензия при этом может выдаваться на юридическое лицо – предприятие в целом как на одного субъекта лицензирования.
В соответствии с п. 1.2 Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, утвержденных приказом Минздрава Украины от 02.02.2011 г. № 49, медицинской практикой является деятельность, связанная с комплексом специальных мероприятий, направленных на улучшение здоровья, повышение санитарной культуры, предотвращение заболеваний и инвалидности, на диагностику, помощь лицам с острыми и хроническими заболеваниями и реабилитацию больных и инвалидов, который осуществляется лицами со специальным образованием.
Таким образом, поскольку деятельность фельдшерских здравпунктов промышленного предприятия (входящих в состав подразделения предприятия) соответствует определению медицинской практики, получение лицензии на здравпункт является обязательным. О необходимости получения фельдшерскими здравпунктами промышленных предприятий лицензии на право занятия медицинской практикой речь идет и в письме Минздрава от 22.03.2004 г. № 13/05.03.02-17.
Осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, без получения лицензии является административным правонарушением, за которое должностные лица предприятия могут быть привлечены к административной ответственности согласно ст. 164 КоАП.
Также следует заметить, что согласно ст. 240 ХКУ прибыль (доход), полученная субъектом хозяйствования вследствие нарушения установленных законодательством правил осуществления хозяйственной деятельности, а также суммы скрытой (заниженной) прибыли (дохода) подлежат изъятию в доход соответствующего бюджета. Поэтому, если, кроме осуществления медицинского обслуживания работников, здравпункт за плату оказывает медицинские услуги (например, населению), то в данном случае может быть применена административно-хозяйственная санкция в виде изъятия дохода (прибыли).
В отношении определения и установления должностных обязанностей медперсонала здравпункта необходимо обратить внимание на следующее.
Поскольку здравпункт входит в состав структурного подразделения предприятия, то работники здравпункта состоят с таким предприятием в трудовых отношениях. В соответствии со ст. 139 КЗоТ работники предприятия обязаны честно и добросовестно, своевременно и точно выполнять распоряжения собственника или уполномоченного им органа, соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, требования нормативных актов об охране труда, бережно относиться к имуществу собственника, с которым заключен трудовой договор. Согласно ст. 142 КЗоТ трудовой распорядок на предприятии устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, которые утверждаются трудовым коллективом по представлению собственника (уполномоченного им органа) и первичной профсоюзной организации на основании типовых правил.
Таким образом, для закрепления за отдельными работниками конкретных должностных обязанностей необходимо предусмотреть соответствующие положения в должностных инструкциях, а рабочий распорядок для здравпункта – в правилах внутреннего трудового распорядка.
Итак, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
• деятельность здравпункта предприятия подлежит лицензированию, поэтому необходимо в общем порядке получить лицензию на право занятия медицинской практикой. В ином случае к должностным лицам предприятия могут быть применены административные санкции;
• здравпункт, как учреждение здравоохранения, должен пройти аккредитацию;
• должностные обязанности работников здравпункта и правила трудового распорядка устанавливаются предприятием в должностных инструкциях в разрезе должностей работников и в правилах внутреннего трудового распорядка;
• поскольку здравпункт создан на предприятии для обеспечения медобслуживания работников (членов их семей), в отдельном распорядительном документе (Приказе об оказании услуг здравпунктом или ином) необходимо отразить порядок предоставления медицинских услуг работникам и условия/возможность предоставления таких услуг другим лицам, не состоящим в трудовых отношениях с предприятием. При этом следует урегулировать вопрос соответствующего налогообложения при предоставлении бесплатных услуг таким лицам.
Антон Клименко
АФ «Курсор-Аудит»

Befis 08.06.2012 13:29

Fresh, лучше всего копаться здесь

Fresh 08.06.2012 21:53

Спасибо ответившим!
Меня интересует именно медцентр в составе производственного предприятия. (не медпункт или фельдшерский пункт, а именно подразделение с гордым названием медцентр.)
Поищу.

Befis 08.06.2012 22:34

Цитата:

Сообщение от Fresh (Сообщение 173220)
интересует именно медцентр в составе производственного предприятия

Fresh, выслала Вам в ЛС /:redface: думаю, что тут нельзя:reverie:/ доклад об организации медпомощи на базе "своих" медицинских учреждений в промышленности. Там, вроде как, можно "словить" полезную информацию. ;) :)

vernezy 06.07.2012 13:33

Подскажите, пожалуйста, где взять информацию как часто должен проходить периодический медосмотр инвалид? Или только по условиям труда?

Vadias 09.07.2012 17:02

МСЕК, которая присвоила Вашему сотруднику группу инвалидности могла внести заметку о прохождении периодического осмотра.
Если данной инфы нету - можете написать им письменный запрос по этому поводу.

DDi 11.07.2012 12:14

Такие же требования как и ко всем работникам в плане прохождения м.о. Медкомиссиия выясняет как повлияли данные условия труда, в которых работает инвалид, на его состояние здоровья.

Jaroslav_a 27.07.2012 10:52

Коллеги, добрый день. Подскажите, как проходит процедура оформления первичного мед.осмотра в случае, если ее оплачивает работодатель? Извините, если где-то на форуме упоминалась тема между строк. Как я понимаю: сотрудника должны принять на работу 2 августа (подписали письменный договор)...
1) заключаем договор с проф.поликлиникой;
2) оплачиваем счет в поликлинике;
3) заполняем направление для кандидата 27 июля (до приема на работу) по форме приложения 7 (картка працівника...) (хотя он не сотрудник ???);
4) не принимаем на работу и до приема на работу направляем с карточкой в поликлинику;
5.1) получил справку - принес в день приема, оформляем;
5.2.) не принес справку: увольняем??;
5.3. что делать с деньгами работодателя?

И можно ли оформить на работу 01.08, выдать карточку-направление и отправить 01.08 на мед.осмотр? Как быть?

Помогите разобраться, пожалуйста. Буду очень благодарна откликнувшимся практикам. Про СЭС понятно, но это первая должность на предприятии, где нужен мед.осмотр. Заранее благодарна

Шутюр баад 27.07.2012 17:35

Всё верно или п 5.1.
или не принимаем на работу ( не принёс справку или принёс, но работать на должности не может).
Что и как с деньгами-- спрашиваем бухов.
Реалии:
Відаём направление на медосмотр в руки претенденту, а после трудоустройства компенсируем расходы через кассу предприяимя по чекам.

tvyur@mail.ru 27.08.2012 18:41

охрана труда
 
Здравствуйте. У меня такой вопрос. На предприятии сотрудники проходили медосмотр и одному сотруднику в заключительном акте было прописано пройти дополнительное дообследование - не допускать его к работе. Как быть в этом случае предприятию - как его табелировать и как платить на время прохождения дообследования?

Leva 29.08.2012 23:18

Сотрудник должен быть временно отстранен от работы с указанием граничных сроков прохождения дополнительного обследования. На основании результатов дообследования в заключительном акте будет указан окончательный вердикт - может ли сотрудник продолжать работу по данной профессии. Оплата из расчета средней зарплаты. Если сотрудник будет уклонятся от прохождения дообследования - оплата такогот неотработанного времени не производится.
Обратите внимание, что зачастую заключительный акт содержит рекомендацию пройти дообследование, но не содержит указание отстранить от работы.

Tatianna 12.09.2012 15:40

Подскажите после выхода из декретного отпуска обязательно мед. осмотр проходить работнику?

Мотя 12.09.2012 15:53

-Приборы.
-28.
-Что 28?
-А что приборы?

Какому работнику? Какое предприятие? Какой МО?:dont know::reverie::?Какой приказ? Кто и что сказал?

Tatianna 12.09.2012 16:01

Я имею ввиду осмотр как при приеме, т. к. работа на нашем предприятии во вредных условиях труда.

Сформулирую по другому. Можна ли допустить работника после декретного отпуска к работе без мед. осмотра?:redface:

Шутюр баад 12.09.2012 17:25

нет.

OK_SANA 13.03.2013 16:18

Такая ситуация. Во время очередного медосмотра у сотрудника выявили носительство гепатита С. Инфицирование не связано с выполнением должностных обязанностей, т.е. не получено при их выполнении. Работа сотрудника предполагает тесный контакт с людьми (медсестра). Подскажите, пож., кто знает, НПА, на какие работы мы можем допустить этого сотрудника и можем ли вообще?

Befis 13.03.2013 17:57

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Цитата:

Стаття 28. Госпіталізація та лікування інфекційних хворих і носіїв збудників інфекційних хвороб
Особи, які хворіють особливо небезпечними та небезпечними інфекційними хворобами або є носіями збудників цих хвороб, відсторонюються від роботи та іншої діяльності, якщо вона може призвести до поширення цих хвороб.
Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності
Про затвердження Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб

Виктория Роенко-Летова 15.03.2013 15:48

Здравствуйте! Прошу Вашей помощи коллеги! На нашем предприятии при переводе (даже временном) с одной профессии на другую руководитель службы охраны труда требует, чтобы рабочие проходили внеплановый медосмотр и получали заключение терапевта, что годны работать по этой профессии (на которую переводим). Когда вредных факторов на рабочем месте по новой профессии больше, чем по старой, это понятно. Но когда вредных факторов на новой профессии меньше, зачем мед.осмотр? (а охрана труда все равно требует) Может кто-то сможет разъяснить ситуацию?:dont know:

Шутюр баад 15.03.2013 17:17

Цитата:

Когда вредных факторов на рабочем месте по новой профессии больше, чем по старой, это понятно. Но когда вредных факторов на новой профессии меньше
неинформативно.
сами факторы- меняются??
ну к примеру:
были у Вашего сотрудника электроустановки и высота, стало-- физический труд?? так бывает у Вас???

второе: при переводе сотрудника "заключение терапевта"???? вообще никак не прикрывает "попу" Вашего предприятия. ну никак. Законным прикрытием является заключение комиссии!!! в виде записи: "может работать "по такой-то специальности". все остальные "бамаги"-- малоубедительны.

Виктория Роенко-Летова 20.03.2013 08:34

Человек был слесарем-ремонтником (много вредных факторов, в т.ч. перенос груза до 500 кг в течение рабочей смены), а переходит грузчиком (перенос груза того же веса, других вредных факторов нет). Охрана труда отправляет на медосмотр.

Шутюр баад 20.03.2013 12:44

зря.

smech 25.03.2013 11:53

Цитата:

Сообщение от Виктория Роенко-Летова (Сообщение 187180)
когда вредных факторов на новой профессии меньше, зачем мед.осмотр? (а охрана труда все равно требует) Может кто-то сможет разъяснить ситуацию?:dont know:

Я б на вашому місці самого інженера з охорони праці відправив на медогляд, і обовязково щоб оглянув психіатр.

Fenix 27.03.2013 18:10

Здравствуйте! Очень прошу о помощи!
В заключительном акте по результатам периодического медосмотра указано, что 2 сотрудника подлежат до обследованию и в резделе "Рекомендации" рекомендовано работодателю не допускать сотрудников к работе без медосмотра.
Возникли вопросы:
1. Не допускать именно этих работников? т.е. отстранить от работы на время до обследования?
2. Акт датирован 04.03.13, но фактически компания получила его 27.03.13 и до этого времени сотрудники прошли до обследование. Это должно где-то зафиксироваться другим Актом (почему сотрудники допущены к работе)??
3. Какие должны быть сейчас действия работодателя??:reverie::?

Шутюр баад 27.03.2013 19:03

Если по результатам дообследования сотрудники могут продолжить работу, то ничё делать не надо.
Если не могут-- то действия по рекомендациям дообследователей

proma 16.04.2013 13:41

Медосмотр и профпригодность, инструктаж по ОТ
 
Во время очередного медосмотра по профессии монтажник систем вентиляции, где работой повышенной опасности является работа на высоте, рабочему поставлен диагноз: Гипертопическая болезнь 2 степени и сделано заключение медкомиссии - Годен к работе БЕЗ ПРАВА РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ. Как быть дальше с этим рабочим? Проводить ли ему повторные и целевые инструктажи по ОТ при работе на высоте по профессии или нужно разработать под него инструкции по охране труда по этой профессии, только без работ на высоте? Оставлять ли его на должности монтажника или менять профессию? Направлять ли его на последующие повторный медосмотр через 2 года, если он теперь не работает на высоте?

Шутюр баад 16.04.2013 13:59

уволить с должности. без разговоров.
ибо КАК он будет работать "по профессии монтажник систем вентиляции" при условии, что высота начинается с 1, 3 метра до каблуков сотрудника??? и, интересно, кто именно в вашей компании получит 3-5-8 лет если будет НС???
не, ну правда, кто именно???

proma 16.04.2013 16:18

как правильно составить приказ о переводе на другую профессию по состоянию здоровья, если во время очередного профосмотра монтажнику систем вентиляции написали в заключении: годен КРОМЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ? Если нет других вакантных профессий, что делать, если человек отработал по профессии 25 лет, неужели уволить? или создать вакансию подсобного рабочего и перевести на нее, тогда зарплата будет ниже, как быть?

Мотя 16.04.2013 16:33

Цитата:

Сообщение от proma (Сообщение 189298)
как правильно составить приказ о переводе на другую профессию

О таком приказе я первый раз слышу...:dont know::reverie:
Цитата:

Сообщение от proma (Сообщение 189298)
Если нет других вакантных профессий

О таких вакансиях я тоже ничего не слышала...:?


Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
2024 © МЕДИА-ПРО 2024 © HR LIGA