Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига

Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига (http://forum.hrliga.com/index.php)
-   Особые категории работников (http://forum.hrliga.com/forumdisplay.php?f=73)
-   -   Работа во время отпуска по уходу за ребенком (http://forum.hrliga.com/showthread.php?t=6526)

БИРА 13.04.2009 20:45

Работа во время отпуска по уходу за ребенком
 
Хочу обратиться к Вам за советом в следующей ситуации. :redface:
Наша сотрудница, пребывающая в отпуске по уходу за ребенком, не достигшем 3-х летнего возраста, решила выйти на работу с неполным рабочим днем, дабы сохранить помощь от гос-ва.
Устраивается на сезон м/сестрой+и.о кадровика по трудовому соглашению(подряду).
как правильно это оформить?
каким образом показать, что она работает неполный рабочий день? и надо ли вообще сообщать в соцслужбу о трудоустройстве?
спасибо.

Iren@ 13.04.2009 20:58

http://forum.hrliga.com/showthread.p...D%EE%FE&page=2

БИРА 14.04.2009 08:39

Спасибо, но вопрос остался открытым:

Цитата:

Сообщение от БИРА (Сообщение 60465)
Устраивается на сезон м/сестрой+и.о кадровика по трудовому соглашению(подряду).
как правильно это оформить?
каким образом показать в СБ, что она работает неполный рабочий день? и надо ли вообще сообщать о трудоустройстве?
спасибо.

:wacko:

Света 14.04.2009 09:32

А почему по договору подряда? Она раньше до отпуска на какой должности была????

БИРА 14.04.2009 17:20

Цитата:

Сообщение от Света (Сообщение 60484)
А почему по договору подряда? Она раньше до отпуска на какой должности была????

была медсестрой, устроена по трудовой, но сезонно(курорт). в декрет уходила, как безработная, теперь выходит на то же предприятие м/с +кадровик:shot:, но по д/подряда. осенью снова безработная.
а как быть с ней сейчас?:dont know:

Света 14.04.2009 17:31

Цитата:

Сообщение от БИРА (Сообщение 60607)
была медсестрой, устроена по трудовой, но сезонно(курорт). в декрет уходила, как безработная, теперь выходит на то же предприятие м/с +кадровик:shot:, но по д/подряда. осенью снова безработная.
а как быть с ней сейчас?:dont know:

Мне кажется, что в этой ситуации больше пойдет срочный трудовой договор, человек будет пользоваться теми же правами , что и весь колектив, руководствоваться Вам надо будет не ГК, а КЗоТом. заключается он на любой период как датированный, так и на период кокого либо вида работы
Строковий трудовий договір

м. ……………………… "___"____________ 200__ р.

(название предприятие), далі – «Підприємство», в особі начальника (ПІБ) – (далі «Роботодавця») , що діє на підставі статуту (довіреності), з одного боку, та громадянка (ПІБ працівника) – (далі – «Працівник»), з іншого боку, уклали цей строковий трудовий договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Предметом даного Строкового трудового договору (далі - "Договір") є трудові відносини в межах визначених цим Договором посадових обов'язків між Працівником і Підприємством, які з боку останньої реалізуються Роботодавцем.
Цей Договір набуває чинності з 1 вересня 2008 року на підставі розпорядження міського голови та наказу по Підприємству та діє (срок дії - дата або найменування виконуваємої роботи)

1.2. Строковий трудовий договір - є угодою, відповідно до якої Працівник, зобов'язується виконувати роботу пов’язану з …………….., з підляганням внутрішнім розпорядчим документам Підприємства, а Роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати матеріальні та організаційні умови праці, необхідні для виконання покладених обов'язків Працівником та внутрішніх розпорядчих документів Підприємства, в т. ч. що стосуються інформаційної системи Підприємства, інтелектуальної власності Підприємства, конфіденційної інформації та комерційної таємниці Підприємства.

1.3. Працівник зобов'язується виконувати особисто доручену йому роботу в межах покладених на нього обов'язків або за письмовим наказом Роботодавця в разі поширення меж обов'язків.

1.4. Працівник приймається на посаду ,,……………

1.5. Терміном "Сторони" в цьому Договорі позначаються Підприємство і Працівник.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Роботодавець зобов'язаний:

2.1.1. Виплачувати Працівнику заробітну плату згідно з умовами, зазначеними в цьому Договорі.

2.1.2. Створювати умови, необхідні для виконання Працівником своїх покладених на нього обов'язків.

2.1.3. Забезпечувати Працівника матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання роботи.

2.1.4. Не переводити Працівника на іншу роботу без згоди чи заяви останнього.

2.2. Роботодавець має право:

2.2.1. Вимагати усунення недоліків, допущених Працівником в процесі виконання ним покладених на нього обов'язків.

2.2.2. Притягувати Працівника до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності в разі порушення ним цього Договору.

2.3. Працівник зобов'язується:

2.3.1. Якісно та в установлений термін виконувати роботу, покладену на нього цим Договором.

2.3.2. Дбайливо ставитись до майна Підприємства, в т. ч. до майна або майнових прав, що знаходиться чи знаходяться в користуванні Працівника.

2.3.3. Не пізніше 3-х робочих днів письмово повідомити Роботодавця про зміни даних, зазначених у п. 9.2 цього Договору.

2.3.4. Дотримуватись діючого на підприємстві Колективного договору.

2.4. Працівник має право:

2.4.1. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції відповідно до покладених на нього обов'язків.

2.4.2. Вносити пропозиції щодо удосконалення як виконуваної ним роботи, так і роботи Підприємства в цілому, не порушуючи принципи доброзичливості та умови конфіденційності.

4. Умови матеріального забезпечення та соціальні гарантії

4.1. За виконану роботу Роботодавець сплачує виногороду у розмірі оплати праці (назва посади робітника) згідно штатного розпису (назва підприємства), за фактично відпрацьований час.

4.2. Працівнику з боку Підприємства надаються гарантії і виплачуються компенсації, визначені законодавством про працю та системою внутрішнього заохочення (преміювання) Підприємства на підставі додатково укладених Сторонами письмових угод.

4.3. Працівник підлягає всім видам обов'язкового державного страхування відповідно до вимог діючого законодавства України.

4.4. При наявності поважних причин, згідно з чинним законодавством, та при хворобі (лікарняний лист) Працівнику може бути надана відпустка без збереження заробітної плати (у випадку хвороби, - в межах лікарняного листка).

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

6. Зміни, припинення та порядок розірвання Договору

6.1. У разі порушення однією із сторін зобов’язень за договором інша сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку.

6.2. Договір може бути розірвано за погодженням сторін.

6.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться тільки за взаємною згодою Сторін та письмово оформлюються додатковою угодою.

6.3. Цей Договір припиняє свою дію у випадках:

6.3.1. З інших підстав, передбачених трудовим законодавством України та щодо яких є письмові документи (заяви, накази, протоколи тощо).

6.3.2. Ліквідації Підприємства як юридичної особи.

6.4. В разі складання Роботодавцем акта про незадовільне виконання посадових обов'язків Співробітником або про порушення Співробітником умов конфіденційності Підприємства, Роботодавець має пріоритет щодо п. 6.3 цього Договору.

7. Трудові спори

7.1. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

8. Інші умови

8.1. Відносини Сторін, не передбачені цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

8.2. Цей Договір укладено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із Сторін.
9. Адреси та додаткова інформація щодо сторін

9.1. Відомості про Підприємство:

Повна назва:
Адреса:
Р/Р МФО Код ЗКПО:

9.2. Відомості про Співробітника:

Прізвище, ім'я, по батькові:
Дата, місяць, рік народження:
Місце народження
Паспортні дані:
Видан паспорт (дата та ким):
Адреса за пропискою в паспорті:

9.3. Співробітник надає Роботодавцю:
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- трудову книжку;
- копію папорта.

Цей Договір укладено в двох примірниках на трьох аркушах, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. Якщо одне з положень цього Договору стає недійсним, то це не тягне за собою недійсність решти його положень. Недійсне положення замінюється допустимим в правовому відношенні. Зміни проводяться в письмовій формі.




Працівник


___________________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові) Роботодавець


____________________________
(підпис, М. П.)

Света 14.04.2009 17:45

еще
 
На всякий случай если срочный трудовой договор не подойдет, пишу еще ссылку на базу договоров, в т.ч. и договоров подряда:
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/biznes/dogovora/
http://iprgroup.info/index.php?p=226

БИРА 14.04.2009 19:00

Цитата:

Сообщение от Света (Сообщение 60611)
Мне кажется, что в этой ситуации больше пойдет срочный трудовой договор, человек будет пользоваться теми же правами , что и весь колектив, руководствоваться Вам надо будет не ГК, а КЗоТом. заключается он на любой период как датированный, так и на период кокого либо вида работы

да, но в штате на постоянке директор, зам.директора, завхоз, охрана, водитель и..все.
остальные по соглашению. соответственно делать исключение директор не намерен.как быть?

temka 14.04.2009 20:00

В договоре ГПХ вы не можете прописать услови неполного рабочего дня.
Если все правильно помню, то ваша декретница может получать либо пособие по безработице, либо от Собеса по уходу за ребенком до достижения ним трех лет, пособие может быть только одно! Поэтому статус "безработная" начиная работать у вас она не теряет.
Находясь в отпуске человек может оказывать выполнять работу по договору ГПХ поищите тему "Договор подряда с работником, находящимся в отпуске" там много интересного.
А вот лишится ли декретчица пособия при выполнении работ по договору ГПХ, спросите в Собесе, будет быстрее.

БИРА 14.04.2009 20:02

спасибо.
наверное так и прийдется сделать.

Цитата:

Сообщение от БИРА (Сообщение 60465)
каким образом показать, что она работает неполный рабочий день? и надо ли вообще сообщать в соцслужбу о трудоустройстве?
спасибо.

елки палки-я кажется всех запутала.:redface:
девушка, которая собирается выйти, наша бывшая сотрудница, т.к она была уволена в связи с окончанием сезона. на учет в ЦЗ не становилась(не набралось 6 мес.), а в СБ получает помощь на ребенка, как безработная...
вопрос тот же-будет договор подряда, но она не хочет терять пособие. как ее устраивать и какой документ подавать в собез?:rolleyes:


Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
2020 © «МЕДИА-ПРО» 2020 © «HR-Лига»