PDA

Просмотр полной версии : Сферы применения контрактной формы ТД


Befis
02.07.2012, 19:14
:reverie:Уважаемые форумчане! В отдельную тему выделю все (постараюсь не пропустить :redface:) сферы применения контрактной формы ТД.

1. "Про управління об'єктами державної власності "http://http//zakon.rada.gov.ua/go/185-16
Стаття 9. Повноваження господарських структур
1) укладають контракти з керівниками державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків;
2. "ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ" http://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
Стаття 65. Управління підприємством
4. У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт)
Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу
2. Виконавчий директор здійснює свою діяльність на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу
3. "Про наукову і науково-технічну діяльність" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12/page2 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12)
Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до цього Закону призначається з дня звернення за призначенням пенсії та за умов звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), що укладений після досягнення пенсійного віку. Після виходу на пенсію науковець може бути прийнятий на роботу в наукову установу за строковим трудовим договором (контрактом)
4. «Про колективне сільськогосподарське підприємство» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2114-12
Стаття 19. Організація та оплата праці
1. Трудові відносини членів підприємств регулюються цим Законом і статутом підприємства, а громадян, які працюють за трудовим договором або контрактом, - законодавством про працю України.

5. «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2673-12
Стаття 11. Функції та повноваження органу
Виконавчим директором органу господарського розвитку спеціальної (вільної) економічної зони може бути як громадянин України, так і громадянин іншої країни, який працює за строковим контрактом.
Стаття 17. Трудові ресурси спеціальної (вільної) економічної зони Забезпечення спеціальної (вільної) економічної зони працівниками здійснюється працедавцями на контрактній основі з обов'язковою інформацією органу господарського розвитку спеціальної (вільної) економічної зони про залучення трудових ресурсів.

6. «Про комітети Верховної Ради України» http://zakon.rada.gov.ua/go/116/95-%D0%B2%D1%80
Стаття 15. Права комітетів при здійсненні ними законопроектної функції
5) створювати робочі групи і призначати їх керівників із числа членів комітету для підготовки проектів актів Верховної Ради України, питань, що обговорюються на засіданнях комітетів, проектів рішень, рекомендацій, висновків комітетів;
7) залучати до роботи в робочих групах фахівців на контрактній основі з оплатою за рахунок коштів, передбачених у кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України;

7. "Про нотаріат" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
Стаття 13. Стажист нотаріуса
Стажистом нотаріуса може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, має стаж роботи у сфері права не менше трьох років, володіє державною мовою. Керівником стажування може бути нотаріус, який має стаж нотаріальної діяльності не менше 10 років. Умови роботи визначаються трудовим контрактом між стажистом та приватним нотаріусом чи державною нотаріальною конторою з додержанням законодавства про працю.
8. "Про місцеві державні адміністрації" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586-14
Стаття 36. Відносини місцевих державних адміністрацій з підприємствами, установами та організаціями
Місцеві державні адміністрації здійснюють функцію управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління. Голови місцевих державних адміністрацій укладають та розривають контракти з їх керівниками. Керівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій
9. «Про концесії» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-14

Стаття 18. Права і обов'язки концесіонера:
на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об'єкті концесії третіх осіб. При цьому концесіонер несе відповідальність за виконання такими особами умов концесійного договору та законодавства України.
10. «Про угоди про розподіл продукції» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1039-14
Стаття 35. Трудовий договір
1. Прийняття (наймання) працівників інвестором (у тому числі іноземним) на території України для потреб угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом укладення з ними трудового договору (контракту), який за формою та змістом повинен відповідати законодавству України про працю.
ЗЫ. продолжу позже :redface: ;)

Мотя
02.07.2012, 19:20
:good::handshake:
Ув. Бефис!
Данный вопрос настолько часто встречается, что я решила выделить Ваш пост отдельной темой! Чтобы потом легко было найти по Поиску.

Befis
03.07.2012, 00:59
продолжаю ;)...

11. "Про культуру" http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/2778-17/ed20101214
Стаття 21. Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури
1. Керівники закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними трудового договору (контракту). Укладення контракту регулюється виключно законами України.
Стаття 33. Державне сприяння міжнародному культурному співробітництву
2. Заклади культури незалежно від підпорядкування, форми власності та організаційно-правової форми, професійні творчі працівники, окремі громадяни мають право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними фізичними та юридичними особами про форми співробітництва у сфері культури, брати участь у роботі відповідних міжнародних організацій та фондів, провадити зовнішньоекономічну діяльність у сфері культури відповідно до законодавства.
12. «Основи законодавства України про охорону здоров'я» http://zakon.rada.gov.ua/go/2801-12
Стаття 79. Міжнародне співробітництво в сфері охорони здоров'я
Заклади охорони здоров'я, громадяни та їх об'єднання мають право відповідно до чинного законодавства самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними і фізичними особами на будь-які форми співробітництва, брати участь у діяльності відповідних міжнародних організацій, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.13. «Про товарну біржу» http://zakon.rada.gov.ua/go/1956-12
Стаття 12. Організаційна структура товарної біржі
З працівниками біржі, які працюють за наймом, за згодою сторін можуть укладатися трудові контракти. 14. «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» http://zakon.rada.gov.ua/go/15/98-%D0%B2%D1%80
Стаття 7. Залучення осіб до ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків
Залучення осіб до ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків допускається лише на добровільних засадах, за контрактом, в якому повинна зазначатися можлива доза опромінення за час ліквідації радіаційної аварії та її наслідків.15. «Про споживчу кооперацію» http://zakon.rada.gov.ua/go/2265-12
Стаття 14. Соціальна підтримка членів і працівників споживчої кооперації
2. Споживчі товариства, їх спілки та підпорядковані їм підприємства мають право наймати та звільняти працівників, у тому числі за контрактами, у випадках, передбачених законами України, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці осіб, які працюють за наймом. 16. «Про адвокатуру» http://zakon.rada.gov.ua/go/2887-12
Стаття 8. Помічник адвоката
Адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу юридичну освіту. Умови роботи визначаються контрактом між адвокатом (адвокатським об'єднанням) і помічником адвоката з додержанням законодавства про працю. 17. «Про фермерське господарство» http://zakon.rada.gov.ua/go/973-15Стаття 27. Трудові відносини у фермерському господарстві
3. З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі18. «Про фізичну культуру і спорт»http://zakon.rada.gov.ua/go/3808-12Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту укладає трудовий договір (контракт) із спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а з видів спорту інвалідів - Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів. 19. «Про телекомунікації» http://zakon.rada.gov.ua/go/1280-15
Стаття 41. Персонал операторів, провайдерів телекомунікацій
5. Керівники підприємств - операторів, провайдерів телекомунікацій та їх філій можуть прийматися на роботу за контрактом.
20. «Про залізничний транспорт» http://zakon.rada.gov.ua/go/273/96-%D0%B2%D1%80
Стаття 15. Трудові відносини працівників залізничного транспорту
Працівники залізничного транспорту загального користування, які здійснюють обслуговування пасажирів, працевлаштовуються на підприємства пасажирського залізничного транспорту загального користування за контрактною формою трудового договору.
Перелік категорій працівників залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору http://zakon.rada.gov.ua/go/764-97-%D0%BF


Пы.Сы. :redface: завтра окончание, сорри :fh::sl:

Befis
03.07.2012, 16:53
Итак, постараюсь завершить рубрику сфер применения ;):D

21. «Про освіту» http://zakon.rada.gov.ua/go/1060-12
Стаття 20. Керівник навчального закладу
3. Керівники навчальних закладів, що є загальнодержавною власністю і підпорядковані іншим міністерствам і відомствам України, обираються за конкурсом і призначаються на посаду (за попереднім погодженням з Міністерством освіти України) відповідними міністерствами і відомствами України шляхом укладання з ними контракту. Стаття 54. Кадрове забезпечення сфери освіти
3. Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом.
22. «Про пожежну безпеку» http://zakon.rada.gov.ua/go/3745-12
Стаття 19. Прийняття на службу до державної пожежної охорони На службу до державної пожежної охорони приймаються на контрактній основі громадяни23. «Про сільськогосподарську кооперацію» http://zakon.rada.gov.ua/go/469/97-%D0%B2%D1%80
Стаття 15. Правління кооперативу
2. Правління кооперативу:укладає трудові договори (контракти) у разі найму на роботу виконавчої дирекції та оцінює її діяльність;Стаття 17. Виконавчий директор
2. Виконавчий директор здійснює свою діяльність на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативуСтаття 35. Правове регулювання трудових відносин
2. Для виконання статутних завдань і цілей кооператив (об'єднання) може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є членами кооперативу. За згодою сторін між кооперативом та найманим працівником може укладатися договір у формі контракту.
24. «Про професійно-технічну освіту» http://zakon.rada.gov.ua/go/103/98-%D0%B2%D1%80
Стаття 24. Керівник професійно-технічного навчального закладу
Директор державного професійно-технічного навчального закладу призначається на посаду за результатами конкурсу шляхом укладення з ним трудового договору (контракту) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти
25. Кодексу торговельного мореплавства України http://zakon.rada.gov.ua/go/176/95-%D0%B2%D1%80
Стаття 54. Трудові відносини на судні
Порядок прийняття на роботу суднового екіпажу, їх права і обов'язки, умови роботи на судні та оплати праці, соціально-побутового обслуговування на морі і в порту, а також порядок і підстави звільнення регулюються законодавством України, цим Кодексом, статутами служби на морських і риболовних суднах, генеральними та галузевими тарифними угодами, колективними і трудовими договорами (контрактами).26. «Про міліцію» http://zakon.rada.gov.ua/go/565-12
Стаття 17. Прийняття на службу до міліції
На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни України
27. «Про Цивільну оборону України» http://zakon.rada.gov.ua/go/2974-12
Стаття 9. Комплектування військ цивільної оборони здійснюється на підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", а також за контрактом.
Стаття 10.Комплектування спеціалізованих формувань цивільної оборони здійснюється за контрактом з числа фахівців, що мають досвід роботи у надзвичайних ситуаціях. 28. «Про війська Цивільної оборони України» http://zakon.rada.gov.ua/go/556-14
Стаття 12. Війська Цивільної оборони України комплектуються в порядку призову громадян на військову службу на основі загального військового обов'язку, а також на добровільній основі за контрактом. 29. «Про правові засади цивільного захисту» http://zakon.rada.gov.ua/go/1859-15
Стаття 45. Умови проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту
1. Особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту комплектується на контрактній основі.
Стаття 46. Прийняття на службу до органів і підрозділів цивільного захисту
1. На службу до органів і підрозділів цивільного захисту приймаються відповідно на конкурсній та контрактній основі громадяни України
Стаття 51. Звільнення із служби в органах і підрозділах цивільного захисту 2. Контракт припиняється (розривається), а особи рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються із служби
30. «Про Службу безпеки України» http://zakon.rada.gov.ua/go/2229-12
Стаття 20. Військовослужбовці Служби безпеки України
Умови і порядок виконання своїх обов'язків співробітниками-військовослужбовцями Служби безпеки України визначаються укладеним договором (контрактом)31. «Про військовий обов'язок і військову службу» http://zakon.rada.gov.ua/go/2232-12
Стаття 1. Військовий обов'язок
8. Порядок утворення та повноваження територіальних центрів, філіалів комплектування військовослужбовцями за контрактом визначаються положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. http://zakon.rada.gov.ua/go/1054-2007-%D0%BF
Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом
1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби
32. «Про державну податкову службу в Україні» http://zakon.rada.gov.ua/go/509-12
Стаття 23. Прийняття на службу до податкової міліції
На службу до податкової міліції приймаються на контрактній основі громадяни України
33. «Про охорону прав на сорти рослин» http://zakon.rada.gov.ua/go/3116-12
Стаття 9. Повноваження і обов'язки Установи у сфері охорони прав на сорти
2. Установа може бути уповноважена центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики здійснювати управління майном закладів експертизи, які відносяться до державної власності, створювати їх, реорганізовувати та ліквідовувати, укладати та розривати контракти з їх керівниками.
34. «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» http://zakon.rada.gov.ua/go/160/98-%D0%B2%D1%80
Стаття 16. Кадри Управління державної охорони України
Умови праці працівників Управління державної охорони України визначаються законодавством України про працю та укладеним трудовим договором (контрактом).
35. «Про Національний банк України» http://zakon.rada.gov.ua/go/679-14
Стаття 64. Статус працівників Національного банку
Правління Національного банку визначає перелік посад працівників, трудовий договір з якими укладається у формі контракту.36. «Про аварійно-рятувальні служби» http://zakon.rada.gov.ua/go/1281-14
Стаття 12. Комплектування та підготовка особового складу аварійно-рятувальних служб
Особовий склад професійних аварійно-рятувальних служб комплектується на контрактній основі і поділяється на основний та допоміжний. 37. «Про поштовий зв'язок» http://zakon.rada.gov.ua/go/2759-14
Стаття 16. Персонал оператора
Керівник національного оператора та керівники його філіалів наймаються на роботу за контрактом.
38. «Про службу в органах місцевого самоврядування» http://zakon.rada.gov.ua/go/2493-14
Стаття 10. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування
На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). 39. «Про народні художні промисли» http://zakon.rada.gov.ua/go/2547-14
Стаття 8. Статус майстра народних художніх промислів
Майстер народних художніх промислів здійснює свою діяльність на умовах трудового договору (контракту)40. «Про дипломатичну службу» http://zakon.rada.gov.ua/go/2728-14
Працівники дипломатичної служби можуть бути направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України. У таких випадках тривалість роботи у секретаріатах міжнародних організацій обумовлюється строками контрактів з цими організаціями, визначеними за погодженням з Міністерством закордонних справ України.41. «Про вищу освіту» http://zakon.rada.gov.ua/go/2984-14
Стаття 30. Структурні підрозділи вищого навчального закладу
Керівництво кафедрою здійснює завідуючий кафедрою, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою вищого навчального закладу строком на п'ять років (для національного вищого навчального закладу - строком на сім років). Із завідуючим кафедрою укладається контракт.
Стаття 39. Обрання, затвердження та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу
Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний (зобов'язана) призначити одну з рекомендованих кандидатур строком до п'яти років (для національного вищого навчального закладу - строком до семи років) на умовах контракту. Стаття 40. Обрання на посаду та звільнення з посади керівника факультету
4. Керівник вищого навчального закладу, в якому створено новий факультет, призначає на умовах контракту виконуючого обов'язки керівника цього факультету на термін до проведення виборів керівника факультету, але не більше ніж на один рік. 42. «Про Товариство Червоного Хреста України» http://zakon.rada.gov.ua/go/330-15
Товариство самостійно вирішує питання визначення умов та оплати праці працівників органів та місцевих організацій Товариства, які працюють за трудовими договорами (угодами, контрактами), та заохочення добровольців згідно з законодавством про оплату праці.
43. «Про Державну прикордонну службу України» http://zakon.rada.gov.ua/go/661-15
Трудові відносини працівників Державної прикордонної служби України регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами)44. «Про кооперацію»http://zakon.rada.gov.ua/go/1087-15
Стаття 16. Виконавчий орган кооперативу
Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу
Стаття 34. Правове регулювання трудових відносин
Для здійснення мети і статутних завдань кооперативна організація може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є її членами. У разі залучення осіб на визначений строк чи на час виконання певної роботи за згодою сторін між кооперативною організацією та найманим працівником може укладатися договір у формі контракту.
45. «Про Державну спеціальну службу транспорту» http://zakon.rada.gov.ua/go/1449-15
Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту комплектуються на добровільній основі за контрактом та кадровим складом, а також за призовом.46. «Про міський електричний транспорт»http://zakon.rada.gov.ua/go/1914-15
3. Керівник перевізника приймається на роботу за контрактом. 47. «Про театри і театральну справу» http://zakon.rada.gov.ua/go/2605-15
Директор театру або художній керівник театру, з яким засновником (засновниками) укладається відповідний договір (контракт)
Діяльність професійних творчих працівників театрів здійснюється за індивідуальними трудовими договорами (контрактами)
48. «Про державну кримінально-виконавчу службу» http://zakon.rada.gov.ua/go/2713-15
8. Трудові відносини працівників кримінально-виконавчої служби регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами).49. «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» http://zakon.rada.gov.ua/go/3475-15
До особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України належать особи рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, державні службовці та інші працівники, з якими укладається трудовий договір. :gk::fh:

Пы.Сы. Надеюсь, теперь у нас будет чуточку меньше вопросов...:ee:

Мотя
03.07.2012, 16:57
Бефис!:res::res::handshake:

Trishka
03.07.2012, 17:46
Пы.Сы. Надеюсь, теперь у нас будет чуточку меньше вопросов...:ee:
:D
Сумлеваюсь я, однако...;)

Мотя
03.07.2012, 18:55
:D
Сумлеваюсь я, однако...;)
:bm:
Ну, всех будем посылать в сад, т.е. сюда, в тему ув. Бефис!:bravo::er:

Vopros
15.10.2012, 14:25
Подскажите, можем ли мы заключить контракт с и.о. руководителя, руководствуясь ст. 65 ХК?... по совместительству он работает зам директора, с которым контракт не предусмотрен.

Iren@
16.10.2012, 23:21
А почему он и.о.? Пусть назначат руководителем и можно будет заключить контракт.
П.С. У вас не госпредприятие?

Vopros
17.10.2012, 11:09
нет, частная собственность. Он временно и.о. до получения разрешения иностранцем на эту должность руководителя. А он постоянно так и останется замом. Т.е. и.о. он будет около двух месяцев, но собственники хотели бы заключить контракт.

Iren@
17.10.2012, 14:45
В таком случае вы незаконно оформили работника и.о. директора.
Теоретически можно было бы принять его на должность директора по срочному трудовому договору (контракту) до получения иностранцем разрешения и оформления его на работу. Но если это на пару месяцев зачем контракт? Что директор успеет сделать за эти 2 мес.?

Vopros
17.10.2012, 16:35
почему незаконно приняли?:?

Iren@
17.10.2012, 21:14
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
СЕКРЕТАРИАТ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
РАЗЪЯСНЕНИЕ
от 29 декабря 1965 г. № 30/39
О порядке оплаты временного заместительства (http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=571)

2. Назначение работника исполняющим обязанности по вакантной должности не допускается. Это возможно только по должности, назначение на которую производится вышестоящим органом управления. В этом случае руководитель предприятия, учреждения, организации обязан не позднее месячного срока со дня принятия трудящегося на работу представить в вышестоящий орган управления документы для его назначения на должность. Этот орган в месячный срок со дня получения документов должен рассмотреть вопрос и сообщить руководителю о результатах.

Мотя
17.10.2012, 23:11
почему незаконно приняли?
Вам - сюда. (http://forum.hrliga.com/showthread.php?t=1187&highlight=%E8%F1%EF%EE%EB%ED%FF%FE%F9%E8%E9+%EE%E1 %FF%E7%E0%ED%ED%EE%F1%F2%E8)

Vopros
18.10.2012, 10:05
Я об этом акте знаю, но у нас же назначение собранием (ООО), плюс ну явно в 65м году не учитывали такую организационно-правовую форму как ООО и возможность работы у нас иностранцев... Мне это разъяснение ну вообще не укладывается в сегодняшние реалии... почитаю еще другую тему, спасибо за ссылку.

Mardge
18.10.2012, 11:41
Я об этом акте знаю, но у нас же назначение собранием (ООО), плюс ну явно в 65м году не учитывали такую организационно-правовую форму как ООО и возможность работы у нас иностранцев... Мне это разъяснение ну вообще не укладывается в сегодняшние реалии... почитаю еще другую тему, спасибо за ссылку.
Да, это разъяснение действительно не укладывается в сегодняшние реалии, потому что действующим КЗоТом не предусмотрена такая возможность - назначить на вакантную должность и.о.
Фактически речь идет о приеме на работу - сотрудник занимает должность, получает з/п, выполняет обязанности... но почему-то директором мы его не называем, а называем и.о. А в трудовую книжку что напишем? А приказ о чем издаем? Заключение трудового договора оформляется приказом о приеме на работу, а не приказом о "исполнении обязанностей". Так что я бы эту странную не урегулированную и вообще, на мой взгляд, незаконную процедуру вообще не применяла. В крайнем случае - на госпредприятиях, когда невозможно этого избежать. :dont know:

Vopros
29.10.2012, 10:34
тогда что лучше делать в такой ситуации, если нужно назначить на должность руководителя другого сотрудника (до назначения постоянного руководителя, если его невозможно назначить сразу по разным причинам)? Пусть работает по совместительству по срочному трудовому договору или совмещает?...

ragenta
04.01.2013, 01:27
...«Про залізничний транспорт»...
Отсюда (http://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-6/328252/) с удивлением узнал, что проводники поездов оформляются контрактом.
И, например, за безбилетного пассажира этот самый контракт может быть расторгнут.
Спасибо Befis за тему - не пришлось долго искать подтверждение.

Fenix
12.04.2013, 19:29
Добрый день, форумчане!

Хочу опять за рыбу деньги...:redface:

Если деятельность компании не подпадает под ЗУ (хоз. кодекс не вкл.), которые перечислила уважаемая Befis, может ли быть заключён контракт с руководителем структурного подразделения - отдела (управляющий среднего звена)?

Юрист компании говорит, что можем заключить, если сотрудник будет согласен. А вот уволить его в связи окончания срока контракта не сможем :dont know: так же как и за дополнительные причины. указанные в контракте.
Как-то смущает это утверждение....:?

Помогите разобраться!!!

Мотя
13.04.2013, 17:02
Как-то смущает это утверждение....

Меня тоже смущает компетентность Вашего юриста, коль он утверждает, что с данной категорией:
с руководителем структурного подразделения - отдела (управляющий среднего звена)?

- можно заключать контракт...:dont know:

Шутюр баад
13.04.2013, 17:27
айдаладна;)
обычный юрист, ставящий знак равенства между договором и контрактом, и не вникший в особенности законодательства.

Мотя
13.04.2013, 19:01
обычный юрист,...не вникший в особенности законодательства.:smml2:Мамма мия...:shot:

Fenix
15.04.2013, 11:21
Вот и у меня :smml2:

а работать с ЭТИМ - то мне:gk: и если ЧЕ :punish: мне же и будет


Спасибо, что отозвались!!!

ragenta
15.04.2013, 16:16
Подумаешь, знак равенства между трудовым договором и трудовым контрактом... Миндоходов штрафует за отсутствие трудовых соглашений. Цитирую "Урядовий портал":
работниками Миндоходов выявлено почти 20 тыс. наемных работников, которые работали без заключения трудовых соглашений с работодателями.

Мотя
22.08.2013, 09:51
Ув. коллега Бефис!
Я еще раз хочу выразить Вам свою благодарность за создание данной темы. (http://forum.hrliga.com/showpost.php?p=174214&postcount=2)
:res:
Вот - пригодилась:good:, все собрано воедино, легкодоступно.:read:
Спасибо, Наташа!:handshake::bow:
*****
:oops:Когда я искала - в какой закон приткнуть ВГСЧ - наткнулась на:

16. «Про адвокатуру» http://zakon.rada.gov.ua/go/2887-12

Втрата чинності від 19.11.2012, підстава 5076-17 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17)Теперь - вот это. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17)
22. «Про пожежну безпеку» http://zakon.rada.gov.ua/go/3745-12
Втрата чинності від 01.07.2013, підстава 5403-17 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17)
27. «Про Цивільну оборону України» http://zakon.rada.gov.ua/go/2974-12
Втрата чинності від 01.07.2013, підстава 5403-17 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17)
28. «Про війська Цивільної оборони України» http://zakon.rada.gov.ua/go/556-14
Втрата чинності від 01.07.2013, підстава 5403-17 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17)
29. «Про правові засади цивільного захисту» http://zakon.rada.gov.ua/go/1859-15
Втрата чинності від 01.07.2013, підстава 5403-17 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5403-17)
32. «Про державну податкову службу в Україні» http://zakon.rada.gov.ua/go/509-12
Втрата чинності від 19.11.2012, підстава 5083-17 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5083-17)36. «Про аварійно-рятувальні служби» http://zakon.rada.gov.ua/go/1281-14
Втрата чинності від 01.07.2013, підстава 5403-17 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17)Теперь вот это:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

Мамма мия..нашла о ВГСЧ:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1871-12
но так и не поняла - где тут читать, а где - пропускать мимо глаз...:dont know::cry:
Читаю: Документ z1871-12, чинний...
Чинний? Прекрасно!:good:
НО! читаю далее:
Відповідно до статті 29 Гірничого закону України (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1127-14), статті 9 Закону України «Про аварійно-рятувальні служби» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1281-14), статті 33 Закону України «Про охорону праці» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12), Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/382/2011), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, НАКАЗУЮ:Отсюда:
статті 9 Закону України «Про аварійно-рятувальні служби» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1281-14), читаю дальше и....начинаю тихо сходить с ума:
Втрата чинності від 01.07.2013, підстава 5403-17 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17) :dont know::gk:Что же онЕ курят?:cry:
А так, как я тихо схожу с ума и глаз уже замылился от чтения сегодня такой кучи законов:dash2::002: и переходов туда-сюда...уж простите меня сегодня, дорогие форумчане - задам вопрос: так законно ли заключать контракт с работниками ВГСЧ? И ткните меня мордой туду!
Спасибо!
А, пока, я брошу это все и пойду отвечать на другие вопросы...
:redface:

Мотя
22.08.2013, 11:59
А так, как я тихо схожу с ума и глаз уже замылился от чтения сегодня такой кучи законов и переходов туда-сюда...уж простите меня сегодня, дорогие форумчане - задам вопрос: так законно ли заключать контракт с работниками ВГСЧ? И ткните меня мордой туду!

Нашла, кажись, и ткнула сама себя мордой:

5. Трудові відносини працівників органів управління та сил цивільного захисту регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами).http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page5

Глава 5. Сили цивільного захисту
Стаття 22. Склад та основні завдання сил цивільного захисту
1. До сил цивільного захисту належать:
...

2) аварійно-рятувальні служби;

4) спеціалізовані служби цивільного захисту;

Стаття 23. Аварійно-рятувальні служби
1. Аварійно-рятувальні служби поділяються на:
...
2) спеціалізовані та неспеціалізовані;
3) професійні та непрофесійні.
...


4. Спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби, діяльність яких пов’язана з організацією та проведенням гірничорятувальних робіт, є воєнізованими.:boast::innocent:

Befis
23.08.2013, 03:50
Ув. коллега Бефис!
Я еще раз хочу выразить Вам свою благодарность за создание данной темы. (http://forum.hrliga.com/showpost.php?p=174214&postcount=2)
:res:
Вот - пригодилась:good:, все собрано воедино, легкодоступно.:read:
Спасибо, Наташа!
:redface:, да не за что, пользуйтесь на здоровье)
Похолодает, сяду, откорректирую темку ;)

Татьяна7
12.03.2015, 13:08
Підкажіть, будь ласка, де взяти перелік посад. з ким можна заключати контракт?
Дякую

Andry
12.03.2015, 13:27
де взяти перелік посад. з ким можна заключати контракт?

Читайте тут: http://forum.hrliga.com/showthread.php?t=15689

Татьяна7
12.03.2015, 13:43
Спасибо!

Olya_Lyashuk
19.03.2015, 15:31
Уважаемые коллеги, есть ли кого пример контракта международной компании в Украине с украинским СЕО? Буду очень признательна

ymairen
16.06.2015, 11:23
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, преподаватель работал по срочному трудовому договору, срок истек, преподаватель стал пенсионером и не продлевает срочный трудовой договор, а , как пенсионер, заключает контракт на один год. Как правильно, просто заключить контракт или нужно прекратить срочный договор в связи с окончанием срока и потом только заключить контракт? Не запутала?

Fisher_and
13.03.2017, 10:36
Добрий день шановні!
Отже і я добрався до цієї теми і виникли в мене питання.
Чи можу я укласти із директором департаменту, начальником відділу - письмові трудові договори? Контракти - ні, тему прочитав.
Чи можу встановити більший розмір посадового окладу (більший ніж передбачено "вилкою" для цих посад) у разі укладання письмових трудових договорів із вищеназваними посадами?

Дякую.

Одразу висловлю свою думку з цього приводу.
21 стаття - Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. - тобто за угодою сторін можуть бути визначені інші умови оплати праці, що не порушують чинне законодавсто та КД.

24. стаття - Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим: у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
Відповідні керівники підрозділів при переході до нової структури висловлять бажання укласти письмові трудові договори.

Договір буде укладено на невизначений термін.

Andry
13.03.2017, 11:22
Чи можу я укласти із директором департаменту, начальником відділу - письмові трудові договори? Контракти - ні, тему прочитав.
Наказ - це теж письмова форма трудового договору!
Чи можу встановити більший розмір посадового окладу (більший ніж передбачено "вилкою" для цих посад) у разі укладання письмових трудових договорів із вищеназваними посадами?

Ви можете їм встановлюівати персональні оклади.

Fisher_and
13.03.2017, 11:43
Добрий день.
Andry в цьому і проблема, персональний оклад це оклад + персональна надбавка. Мета встановити оклад в іншому розмірі ніж передбачено "сітками", більший ніж максимум. Відійти від персональних надбавок або зменшити їх використання до мінімуму. Створити систему 60% на 40%, 60% основна ЗП (оклад), 40% - премії та можливо персональна надбавка (строкова) - як старт, для залучення кваліфікованих керівних кадрів на підприємстві. Тому і питав про оклад іншого розміру прописаний у трудовому договорі, а договір письмовий - з метою визначення чітких обов'язків, термінів, меж відповідальності тощо - вимагають реалії: завершені плани та визначені граничні терміни на будівництво двох великих об'єктів.

Трохи поясню, надбавки зі інтенсивність праці керівників, високу професійну майстерність, високі досягнення в праці на мою думку себе вже вичерпали. "Профі" має "прийти" на посаду отримати оклад (основну ЗП), що забезпечить йому 80-90% доходу на аналогічних посадах (про ринку) та дозволить не думати о "хлібі насущному". Реалізація проекту важлива для компанії і його самого ( не кожен рік будуєш об'єкти дуже значної вартості та значення). Всі інші складові будуть визначені у вигляді відсотків преміювання по важливим показникам, що постійно будуть контролюватись та змінюватись по мірі необхідності.

Andry
13.03.2017, 11:59
...Мета встановити оклад в іншому розмірі ніж передбачено "сітками", більший ніж максимум.
То хто вам заважає це робити?
Чи у вас державне підприємство? Тоді це вже інша справа...

Fisher_and
13.03.2017, 12:04
Підприємство державного сектору економіки, суб'єкт публічного права - ПАТ.
Не державне, акції належать державі знаходяться в управлінні міністерства.
Окремий господарюючий суб'єкт. Бюджетні кошти не використовуються.
Дякую. Зрозумів, що можемо.